Gegevensbeveiliging

eismann privacyverklaring


Gegevensbescherming bij eismann wordt uiterst serieus genomen. Om deze reden willen wij u informeren hoe wij persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn alle informaties die direct of indirect aan u gekoppeld zijn. Wij verwerken persoonsgerichte gegevens van gebruikers slechts daarvoor om een goed functionerende website, zo ook de inhoud en prestatie hiervan, bereid te stellen. De verwerking van persoonsgebonden gegevens geschiedt slechts na instemming van gebruikers. Een uitzondering hierop geldt dan indien een toestemming om bepaalde redenen niet mogelijk is, verwerking om wettelijke redenen toegelaten is of wij door voorschriften wettelijk verplicht zijn deze te verwerken.

Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgebonden gegevens aan de wettelijke bepalingen van de Europese verordening (de GDPR) voor Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). In principe kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijk gegevens achter te laten. In enkele gevallen hebben wij informatie van u nodig, bijvoorbeeld:

 • Als u inlogt op de website
 • Bij productbestellingen en de afwikkeling hiervan bijvoorbeeld:   
      - Gebruik van uw klantenrekening
      - Gebruik van uw eismann-klantenkaart
 • Voor wervingsacties
 • Bijvoorbeeld bij bestelling van een catalogus, newsletter, acties, waardebonnen

Wij zetten technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in om uw gegevens, die door ons gehouden worden, tegen toevallige of bewuste manipulatie, verlies, vernietiging of  aanvallen door personen welke geen toestemming hebben deze gegevens te benaderen, te beschermen. Voor dat gevoelige gegevens aan ons overgedragen worden, versleutelen wij deze met de 128 Bit-SSL (Secure-Socket-Layer) procedure. Deze procedure is de meest zekere en gebruikte in de wereld. Deze procedure wordt bijvoorbeeld ook bij telebankieren gebruikt.

Let u erop dat deze SSL-versleuteling bij bepaalde activiteiten op uw internetsite geactiveerd is. De activering is gemakkelijk te herkennen. In uw browser wisselt het “http://” naar “https://”. Versleutelde gegevens met SSL zijn door derden niet leesbaar. Communiceer vertrouwelijke informatie slechts bij geactiveerde SSL-versleuteling, bij twijfel contacteert u ons.


I.    Naam en contactmogelijkheid verantwoordelijke personen


De verantwoordelijke in de zin van de AVG is:
eismann b.v.
Nieuwgraaf 17
6921 RJ Duiven

Telefoonnummer: +31 2631 15535
Handelsregister 09049151
Website:  www.eismann.nl
E-mailadres: [email protected]

 

II.    Beschikbaarheid van onze eismann website en de creatie van logbestanden

 

1. Welke gegevens worden bij het bezoek aan onze internetsite gebruikt?
Bij elk bezoek aan onze internetsite www.eismann.nl zendt uw computer automatisch gegevens en informatie, dit gebruikt onze computer. Volgende gegevens betreft het:

Uw IP-adres, de datum en tijd en de website of applicatie waaruit de toegang plaatsvindt (URL)

Deze gegevens worden in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens slaan wij niet samen op met persoonsgebonden gegevens.


2. Waarvoor leggen wij persoonsgebonden gegevens vast en waar worden die voor gebruikt?

Een opslag van een IP-adres geschiedt bij elk bestelproces. Dit is nodig om eventuele frauduleuze processen te kunnen herleiden.

De opslag in logbestanden geschiedt om de gebruikersfaciliteiten van de website te garanderen. Bovendien dienen deze gegevens voor optimalisering van de website en tot zekerheid met betrekking tot de veiligheid van onze systemen. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.


3. Wat is de wettelijke basis waarop wij uw persoonsgebonden gegevens gebruiken?

Wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 lid 1 van de AVG. In voornoemde doelen ligt ons terechte interesse in de gegevensverwerking volgens artikel 6 lid 1 van de AVG.

4. Gegevensverwijdering en opslagduur

Bij elk bestelproces wordt het IP-adres opgeslagen. De in de logbestanden opgeslagen gegevens worden na 60 dagen gewist. De vastlegging van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is voor het functioneren van de website absoluut noodzakelijk. Als gevolg hiervan bestaat hier geen herroepingsmogelijkheid.

Op onze internetsite gebruiken we cookies en verdere trackingtools die wij onder artikel VI 1 beschrijven.

III. Uw registratie als klant, uw bestellingen en doorvoering van de koopovereenkomst


1.    Welke gegevens vragen en gebruiken wij bij de Registratie als klant?

a)    Op onze internetsite bieden wij u de mogelijkheid zich, met opgave van persoonsgebonden gegevens, als klant aan te melden. Uw gegevens worden ingevoerd en aan ons gezonden en opgeslagen. Doorgifte aan derden geschiedt niet. Volgende gegevens worden in het registratieproces vastgelegd: Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bestelgegevens.  


b)    Welke gegevens vragen en gebruiken wij voor uw bestellingen en doorvoering van de koopovereenkomst?

Bij uw bestellingen en doorvoering van de koopovereenkomst worden vastgelegd: Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bestelgegevens. Tevens, indien van toepassing, productwaardering(en) en commentaren op recepten en blogbijdragen.

c)    Welke gegevens vragen en gebruiken wij bij het gebruik van de eismann-     klantenkaart?

U heeft bij ons de mogelijkheid uw bestellingen via SEPA-incasso te voldoen via de eismann-klantenkaart. Hierbij worden vastgelegd: Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en uw bank(rekening)gegevens.

2.    Waarvoor vragen en gebruiken wij uw persoonsgebonden gegevens?

a)    Met uw klantgegevens kunt u, na registratie, op uw account inloggen en bestellingen opgeven, tevens zijn uw gedane bestellingen in te zien.

b)    Bij de bestelling vastgelegde gegevens dienen voor de afwikkeling van de bestellingen en leveringen, zo ook voor telefonische afspraken met betrekking tot deze leveringen (uitlevering eerste bestelling en eventuele wijziging afspraken). Uw geboortedatum wordt met betrekking tot het aanbieden en verkopen van alcoholische drank vastgelegd en aan de eismann, voor controle bij aflevering thuis, overgedragen. Uw e-mailadres dient onder andere voor communicatie van bezoekaankondigingen, bestel- en koopbevestigingen en rekeningverzending.

c)    Uw, voor de eismann-klantenkaart, vastgelegde gegevens communiceren wij met de bank om het aankoopbedrag te kunnen incasseren.

3.    Wat is de wettelijke basis waarop wij uw persoonsgebonden gegevens gebruiken?

a)    Wettelijke basis voor de registratie als klant is artikel 6 lid 1 van de AVG. Voor de aan ons verstrekte gegevens, bij registratie als klant, geldt artikel 6 lid 1 van de AVG als wettelijke basis. Op deze basis van dit artikel delen wij u een klantnummer mee en verwerken de gegevens die u ons, eventueel per e-mail, zendt.

b)    Voor de vastlegging van bij een bestelling verstrekte gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij de verwerking van persoonsgebonden gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, dient artikel 6 lid 1 van de AVG als wettelijke basis. De verwerking van uw persoonsgebonden gegevens zijn voor uw en ons terechte interesse noodzakelijk, met name ook voor verdere communicatie met u, hiervoor dient artikel 6, lid 1 van de AVG als wettelijke basis.

c)    Voor de door u verstrekte gegevens voor de registratie van de eismann-klantenkaart  geldt artikel 6 lid 1 als wettelijke basis. Voor zover een verwerking van uw persoonlijk gegevens, om te voldoen aan wettelijke handelsrechtelijke en belastingtechnische verplichtingen, waar onze onderneming aan dient te voldoen, geldt artikel 6 lid 1-c van de AVG als wettelijke basis.

4.    Gegevensverwijdering en opslagduur

Uw persoonsgebonden gegevens wissen of blokkeren wij zodra de noodzaak van opslag vervalt. De opslag blijft echter bestaan  indien dit door Europese of nationale regelgeving opgelegd wordt.

Op basis van artikel 6 lid 1-c slaan wij uw gegevens op tot afloop van wettelijke en overeengekomen garantiebepalingen, mede op basis van handels- en belastingrechtelijke voorschriften vastgelegde gegevens voor de respectievelijke wettelijke perioden. Het blokkeren of wissen van gegevens geschiedt als een, volgens bovenstaande voorwaarden, opslagtermijn verloopt.

Uw, op basis van de door u gegeven toestemming, vastgelegde gegevens voor de registratie als klant, tevens voor het gebruik van de eismann-klantenkaart, kunt u te allen tijde voor de toekomst wijzigen (laten) of herroepen. Indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van een overeenkomst (ook in de voorfase hiervan), is het verwijderen slechts dan mogelijk indien er geen verplichtingen uit de overeenkomst of wettelijke verplichtingen hiertegen spreken.

IV.    Werving / newsletter / e-mail


Uw telefoon- of mobiele nummer  en/of e-mailadres hebben wij nodig voor de bezoekvooraankondiging. Verder gebruiken wij uw telefoon- en/of mobiele nummer en/of e-mailadres, rekening houdende met navolgende bepalingen voor wervingsdoeleinden.


1.    Welke gegevens vragen en gebruiken wij voor wervingsdoeleinden?

a)    Op onze internetsite vindt u een contactformulier waarmee u zich als klant kunt registreren. Uw e-mailadres en telefoonnummer(s) kunnen gebruikt worden om contact op te nemen.

b)    Op onze internetsite kunt u zich tevens op onze e-mail-newsletter abonneren. Bij de aanmelding voor de newsletter worden de gegevens genoemd onder III.1 aan ons gecommuniceerd. Overige persoonsgebonden gegevens, bij de aanmeldingsprocedure, dienen om misbruik van diensten of het door u gebruikte e-mailadres te verhinderen.

2.    Waarvoor leggen wij die gegevens vast?

Uw e-mailadres en telefoonnummer(s) leggen wij vast voor de bezoekvooraankondiging. Een overdracht van uw gegevens aan derden zal nooit plaatsvinden. 

3.    Wettelijke basis gegevensverwerking

Uw contactgegevens gebruiken wij uitsluitend na uw toestemming voor wervingsdoeleinden. Wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1a van de AVG. Indien u het gebruik van uw e-mailadres voor werving heeft toegestaan gebruiken wij deze waarbij wij het bel-mij-niet-register respecteren. Uw toestemming tot wervingsgebruik kunt u te allen tijde herroepen.

4.    Duur van de opslag / herroeping en verwijdermogelijkheid

De gegevens worden gewist zodra deze voor de vervulling van het doel niet meer noodzakelijk zijn. Het e-mailadres blijft dus zolang opgeslagen zolang als het abonnement op de newsletter bestaat, respectievelijk de klantrelatie niet meer bestaat.

Het abonnement op de newsletter kan door de betreffende gebruiker te allen tijde opgezegd worden. Hiertoe bevindt zich in elke newsletter een link.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid, uw toestemming voor verwerking van persoonsgebonden gegevens te herroepen.


V.    Gebruik van cookies, webanalysediensten en social media plug-ins


Wij zetten op onze internetsite cookies en webanalysediensten in. Deze beschrijven wij navolgend.

1.    Cookies


1.1    Wat zijn cookies en waarom gebruiken we ze?

a)    Onze website gebruikt cookies. Voor het bezoek van onze website hoeft u geen cookies te accepteren. In dat geval kunt u helaas niet alle functionaliteiten van de website gebruiken.

Bij Cookies handelt het zich om tekstbestanden, die in de internetbrowser van uw computer opgeslagen worden als u onze website oproept. Een cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde die een eenduidige identificering van de browser bevat bij het hernieuwd oproepen van de website.

Wij gebruiken cookies om een bestelprocedure in onze onlineshop mogelijk te maken. In de cookies wordt login informatie opgeslagen een doorgegeven. Bovendien gebruiken wij cookies om het surfgedrag van een gebruiker te bepalen, hierbij slaan we op hoe vaak de website is opgeroepen.

Roept u onze website op dan informeren wij dat wij cookies voor analysedoeleinden gebruiken en vragen u hiervoor toestemming. In dit kader verwijzen wij naar de privacyverklaring.

b)    „Third-Party-Cookies“: Wij werken met partners samen om ons internetaanbod voor u attractiever te maken Bij uw bezoek op de site worden derhalve ook cookies van deze partners op uw computer opgeslagen. Hierbij handelt het zich om zowel tijdelijke als langdurigere cookies die zich na een bepaalde tijd wissen. Ook deze cookies hoeft u niet te accepteren en u kunt deze via de instellingen van uw computer, cq browser blokkeren (derden cookies blokkeren).

1.2    Met welk doel gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken technisch noodzakelijke cookies om u het gebruik van onze website te vergemakkelijken. De door technisch noodzakelijke cookies vastgelegde gebruikersgegevens gebruiken wij niet om gebruikersprofielen de creëren.
Enige functies van onze internetsite kunnen zonder het gebruik van cookies niet aangeboden worden, bijvoorbeeld het gebruik van het winkelmandje op onze website. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser na een wisseling van de pagina weer herkend wordt.

Wij gebruiken analyse-cookies om de kwaliteit van onze website en de inhoud hiervan te verbeteren. Door deze analyse-cookies ervaren wij hoe onze website gebruikt wordt en kunnen zo ons aanbod steeds optimaliseren.

De cookies van onze partners  (Third-Party-Cookies) bevatten slecht pseudonieme gegevens, bijvoorbeeld over, welke producten u bekeken heeft. Deze pseudonieme gegevens worden niet voor gebruikersprofielen gebruikt. Deze hebben uitsluitend tot doel u met aanbiedingen van onze partners in verbinding te brengen.

1.3    Op welke wettelijke basis gebruiken wij uw persoonsgebonden gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met gebruikmaking van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1-f van de AVG. Ons terechte interesse is beschreven in 1.2 beschreven doelen. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens met het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geschiedt slecht met uw toestemming. In dit geval verwijzen wij naar artikel 6 lid 1 van de AVG.

1.4    Gegevensverwijdering en opslagduur, herroeping en verwijdermogelijkheid

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze computer aan ons gecommuniceerd. Hierdoor heeft u als gebruiker ook de volle controle over het gebruik van cookies. Door verandering van de instellingen van uw internetbrowser kunt u de transfer van cookies deactiveren of beperken. Opgeslagen cookies kunnen te allen tijde gewist worden, dit kan ook automatisch.


2.    Websiteanalysediensten / social media plug-ins


2.1    De op onze website ingezette webanalysediensten vatten we navolgend samen:

a)    Google Analytics

Onze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van  Google Inc. (Google), om onze website te optimaliseren. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 lid 1-f van de AVG.
Google gebruikt deze informatie in opdracht van eismann, om het gebruik van de website te kunnen analyseren, om rapporten over het gebruik van website te kunnen produceren en om meer, met het gebruik van de website samenhangende, diensten tegenover de website-dienstverleners te gebruiken.  Google gebruikt hier cookies voor die een analyse, met betrekking tot het gebruik van onze website, door hun mogelijk maakt. De wettelijke basis voor het gebruik van Google is artikel 6 lid 1-f van de AVG

De door de cookies geproduceerde informatie met betrekking tot het gebruik van onze website worden in de regel aan een server van Google gezonden en daar opgeslagen. Hierbij handelt het zich om uw browser-type, het door u gebruikte besturingssysteem, de tijd van uw handeling en het IP-adres. IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een herleiding naar gegevens van personen niet meer mogelijk is. In geen geval wordt uw IP-adres met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de opslag van cookies door instelling in uw browser verhinderen. In dat geval kunt u niet alle functionaliteiten van onze website gebruiken. Bovendien kunt u verhinderen dat de verwerking, van de door de cookie verzamelde gegevens van uw gebruik van de website, door Google gedaan wordt als u de browser-plug-in downloadt en installeert via volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie met betrekking tot gebruikersvoorwaarden en Google gegevensbescherming vindt u onder www.google.com/analytics/terms/nl.html  respectievelijk onder www.google.nl/intl/nl/policies/. Wij wijzen u erop dat op de site van Google Analytics het zogenaamde IP-Masking is in te stellen.


b)    Google AdSense / Google Analytics Remarketing

Wij  bieden op onze website werving van Google Adsense aan en gebruiken de remarketing- functie van Google. Wettelijke basis voor het gebruik van Google is artikel 6 lid 1-f van de AVG.


Google AdSense is een remarketing-functie van Google die het mogelijk maakt u werving naar uw interesse aan te bieden. De Google Analytics remarketing-functie maakt interessegerichte werving mogelijk in het hele Google-netwerk. Hiertoe worden cookies ingezet. Deze cookies creëren informatie, die u weer herkenbaar maakt, door de herkenning van uw IP-adres. Bovendien worden zogenaamde Web Beacons gebruikt, dit zijn onzichtbare grafieken, waarmee de bezoekersstroom op onze website geanalyseerd wordt.

De genoemde informatie communiceert Google naar zijn servers in de USA. Google ontkent de vastlegging en opslag van persoonsgebonden informatie en de samenvoeging van hun IP-adressen met andere Google-diensten, kan echter deze informatie aan anderen doorgeven. Meer over Google remarketing en de algemene privacyverklaring van Google vindt u onder: www.google.com/privacy/ads/.

Met het gebruik van onze webservices verklaart u in te stemmen dat Google gegevens zoals hierboven beschreven vastlegt en verwerkt. U heeft de mogelijkheid deze remarketing-functie te deactiveren. De noodzakelijke instellingen kunt u op de volgende website doorvoeren:  www.google.com/settings/ads.
Via de website www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp kunt u de opslag van cookies verhinderen. Hetzelfde bereikt u via de instellingen in uw browser.

Meer over Google remarketing en de algemene privacyverklaring van Google vindt u onder:  www.google.com/privacy/ads/.

Verhindert u de opslag van cookies door (wijzigen van) uw instellingen dan kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.


c)    Google AdWords

Wij bieden op onze website werving van Google Adwords aan. Wettelijke basis voor het gebruik van Google is artikel 6 lid 1-f van de AVG.

Hierbij wordt een cookie op uw computer ingezet (Conversion Tracking). Bezoekt u als gebruiker onze website dan kunnen wij samen met Google herkennen dat u op betreffende advertentie geklikt heeft en daarbij naar onze website doorgestuurd werd. Hierover ontvangen wij geen informatie waarmee wij u persoonlijk identificeren kunnen. Deze cookie verliest na 30 dagen zijn geldigheid.

Met het gebruik van onze webservices verklaart u in te stemmen dat Google gegevens zoals hierboven beschreven vastlegt en verwerkt. Wenst u dit zogenoemde Conversion Tracking  niet dan kunt u dit proces via de instellingen van uw browser deactiveren. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser. Meer over de privacybepalingen van Google vindt u onder: www.google.de/policies/privacy/.

d)    Google Maps plug-in

Wij gebruiken op onze website een plug-in van Google.

Gebruikt u Google Maps op onze website, dan stuurt Google de vastgelegde informatie naar haar servers in de USA. Google ontkent de vastlegging van persoonsgebonden gegevens en koppeling van IP-adressen aan andere Google-diensten, Google kan deze informatie aan derden doorgeven.

Met het gebruik van onze webservices verklaart u in te stemmen dat Google gegevens zoals hierboven beschreven vastlegt en verwerkt.  

U heeft de mogelijkheid de uitvoering van Google Maps te verhinderen indien u Javascript in uw browserinstellingen deactiveert. In dat geval kunt u Google Maps op onze website niet gebruiken.

Meer over de privacybepalingen en gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u onder: www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.


2.2    De op de eismann website ingezette social media plug-ins vatten wij als volgt samen:  

De hierna genoemde social media plug-ins gebruiken wij op onze website. Daarbij garanderen wij volgens artikel 25 lid 2 van de AVG dat uw persoonsgebonden gegevens niet zonder uw tussenkomst voor een onbepaald aantal natuurlijke personen toegankelijk kan worden gemaakt.  

Google+ plug-in

Wij gebruiken op onze website functies van Google+, een sociaal netwerk van Google. Google+ maakt het u mogelijk de inhoud via een schakelaar globaal te publiceren. U krijgt gepersonaliseerde inhoud van Google en partners aangeboden. Google slaat uw waardering (+1) bij inhoud op en informatie van websites die u bij de waardering van +1 aangeklikt heeft. Uw waardering +1 met uw profielnaam en uw foto in andere Google-services getoond worden. Google legt uw +1 activiteiten vast. Deze vastlegging dient voor de optimalisatie en personalisatie van het Google-aanbod voor u. 

Voor het gebruik van het Google+ platform maakt u onder een door u gekozen naam een globaal zichtbaar profiel. De gekozen naam wordt ook bij andere Google-diensten gebruikt. Wie uw e-mailadres kent kan zo bij uw Google+ profiel terecht komen. Google gebruikt de vastgelegde gegevens in het kader van zijn privacybescherming onder andere voor statistieken, die samengevat aan partners overgedragen worden of anders gebruikt worden. Voor details over het gebruik van gegevens en de privacybepalingen verwijzen wij naar: www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Onder deze link vindt u ook aanbevelingen voor de individuele instelling van privacyinstellingen op Google+.

b)    Facebook-plug-in

Wij gebruiken op onze website plug-ins van het sociale netwerk Facebook.
Aanbieder is Facebook Inc., te USA, Californië 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park. Het Facebook-logo of de „like-knop“ op onze site kenmerken de Facebook-plug-ins. Let ook op het overzicht met betrekking tot de Facebook-plug-ins op developers.facebook.com/docs/plugins/  

Bij uw bezoek op onze website starten wij via een plug-in direct een verbinding met de Facebook-server. U bent dan via uw browser daarheen geschakeld. Voor Facebook is daarmee de informatie verbonden dat u onze website bezoekt  met uw IP-adres, als u bij Facebook ingelogd bent. Met een klik op de Facebook “like-knop” verlinkt u inhoud van onze website met uw profiel op Facebook. Voor Facebook wordt het bezoek op onze site met uw gebruikersprofiel herleidbaar. Hierbij hebben wij geen informatie over welke inhoud aan Facebook gecommuniceerd wordt, noch hoe Facebook die gebruikt. U vindt nadere informatie over gegevensvastlegging en -gebruik in de Facebook-privacyverklaring, welke u vindt onder nl-nl.facebook.com/privacy/explanation
U kunt het bovenstaande voorkomen indien u eenvoudig voordien uitlogt bij Facebook.
c)    Instagram plug-in
Wij gebruiken op onze website ook functies van de online-dienst Instagram.
Aanbieder is Instagram Inc. te USA, Californië 94025, 1601 Willow Road, Menlo Park. De Instagram-knop maakt het mogelijk bij uw bezoek aan onze site een verlinking met uw Instagram-account te realiseren, voor zover u bij Instagram ingelogd bent. Instagram krijgt zo de informatie over uw bezoek op onze website en kan dit bezoek aan uw Instagram-profiel koppelen. Wij hebben daarbij noch van de inhoud van de gecommuniceerde informatie, noch van het gebruik door Instagram kennis.  
U vindt nadere informatie over gegevensvastlegging en -gebruik in de Instagram-privacyverklaring, welke u vindt onder instagram.com/about/legal/privacy
d)    Twitter plug-in
Wij gebruiken op onze website ok functies van de microblogdienst Twitter. Aanbieder is Twitter Inc. te USA, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900. Hoofdfunctie van Twitter is de “tweet-functie”. Gebruikt u die via onze internetsite, vind er een verlinking plaats met uw Twitter-account. Er kan met andere gebruikers gegevens uit gewisseld worden en uw data kan getransfereerd worden.  Wij hebben geen kennis omtrent de inhoud die aan Twitter gezonden wordt, noch over het gebruik hiervan door Twitter. Informeert u zich met betrekking tot deze vragen onder twitter.com/privacy Daar vindt u een uitvoerige privacyverklaring door Twitter. Verder is het mogelijk via de site van Twitter uw privacygegevens in te stellen via twitter.com/account/settings

VI.    Rechten van de betrokken persoon

U heeft te allen tijde het recht uw gegeven toestemming aan ons te herroepen. Voor zover wij persoonsgebonden gegevens van u verwerken, bent u betrokkene in de zin van de AVG. In dat geval heeft u de volgende rechten:

1.    Recht van inzage van de betrokkene (Art. 15 AVG)
U kunt naar artikel 15 van de AVG een bevestiging verlangen of wij persoonsgebonden gegevens van u verwerken.
Als een dergelijke verwerking van toepassing is dan kunt u van ons informatie verlangen over:
(1)    de doelen waarom persoonsgebonden gegevens verwerkt worden;
(2)    de categorieën van persoonsgebonden gegevens welke verwerkt worden;
(3)    de ontvangers, respectievelijk de  categorieën van ontvangers van persoonsgebonden gegevens ontvangen hebben of nog moeten ontvangen;
(4)    de geplande duur van opslag van betreffende persoonsgebonden gegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor de vastlegging van opslagduur;
(5)    het bestaan van het recht op correctie of het wissen van persoonsgebonden gegevens, het bestaan van het recht op beperking van de verwerking  door de verantwoordelijke  of een weigering tegen deze;
(6)    het bestaan van een recht op bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit;
(7)    alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien persoonsgebonden gegevens niet direct van de betroffen persoon ontvangen zijn;
(8)    het bestaan van een geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering volgens artikel 22 lid 1 en 4 van de AVG en -tenminste in die gevallen- expliciete informatie over de gebruikte logica en ook over de draagwijdte en nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betroffen persoon.
U heeft het recht informatie in te winnen of u betreffende persoonsgebonden gegevens in een derde land of aan een internationale organisatie verstrekt worden.  In dit verband kan u passende waarborgen verlangen volgens artikel 46 van de AVG met betrekking tot de doorgifte van gegevens.
2.    Recht op rectificatie (Art. 16 AVG)
U kunt ons volgens artikel 16 van de AVG de rectificatie en/of completering van uw, door ons verwerkte, persoonsgebonden gegevens te verlangen.
3.    Recht op beperking van de verwerking (Art.18 AVG)
U kunt van ons volgens artikel 18 van de AVG, onder volgende bepalingen, de beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens verlangen:
(1)    indien u de juistheid van de persoonsgebonden gegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2)    de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
(3)    de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of
(4)    u bezwaar maakt tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 van de AVG en nog niet vast staat of terechte zwaarwegendere redenen bestaan voor de verantwoordelijke ten opzichte van uw belangen.
Wanneer de verwerking  beperkt is, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat verwerkt worden.
Werd de verwerking op basis van bovenstaande bepalingen beperkt, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking opgeheven wordt.
4.    Recht op gegevensverwijdering (Art. 17 AVG)
U kunt volgens artikel 17 van de AVG onder volgende bepalingen de verwijdering van u betreffende persoonsgebonden gegevens verlangen:
a)    Wisplicht
U kunt van ons verlangen dat wij u betreffende persoonsgebonden gegevens direct wissen indien een van de navolgende redenen van toepassing is:
(1)    U betreffende persoonsgebonden gegevens zijn voor de doelen waarvoor ze vastgelegd zijn niet meer noodzakelijk.
(2)    U herroept uw instemming, waarop de verwerking volgens artikel 6 lid 1a of artikel 9 lid 2a van de AVG betrekking had, en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking
(3)    U maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 van de AVG en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 2.
(4)    De u betreffende persoonsgebonden gegevens werden onrechtmatig verkregen.
(5)    Het wissen van u betreffende persoonsgebonden gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het Unierecht of rechtelijke verplichting van een lidstaat.
(6)        De u betreffende persoonsgebonden gegevens werden, met betrekking tot aangeboden diensten volgens artikel 8 van de AVG, vastgelegd.
b)    Informatie aan derden
Voor zover wij de u betreffende persoonsgebonden gegevens hebben openbaar gemaakt en wij tot verwijdering volgens artikel 17 lid 1 van de AVG verplicht zijn, hebben wij, rekening houdende met de beschikbare technologieën en implementeringskosten, gepaste maatregelen, ook van technische aard, te nemen om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke, die de verwerking van persoonsgebonden gegevens op zich neemt, daarover te informeren dat u de verwijdering van alle links naar deze persoonsgebonden gegevens, of kopieën of replicaties van deze gegevens, verlangd heeft.
c)    Uitzonderingen
Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is
(1)    voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
(2)    ter voldoening aan een rechtelijke verplichting, die de verwerking naar recht van de Unie of van de lidstaten waar de verantwoordelijke toe behoort, verlangt, of om een opgave waar te nemen die in het openbaar belang is, dan wel in de uitoefening van openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke overdragen werd;
 (3)    om redenen van openbaar belang in het bereik van openbare gezondheid volgens artikel 9 lid 2h en i en artikel 9 lid 3 van de AVG;
 (4)    voor in het openbaar belang liggende archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeken of statistische doelen volgens artikel 89 lid 1 van de AVG, voor zover het onder a) genoemde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van deze doelen van de verwerking onmogelijk maakt of ernstig beïnvloedt, of
 (5)    om gerechtelijke uitspraken geldend te maken, uit te voeren of te verdedigen.
5.    Recht op kennisgeving (Art. 19 AVG)
Voor zover u de voornoemde rechten op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking bij ons aangegeven heeft, zijn wij volgens artikel 19 van de AVG verplicht, alle ontvangers aan wie uw persoonsgebonden gegevens openbaar gemaakt zijn, deze correctie, verwijdering of beperking mede te delen, tenzij, dit als onmogelijk beschouwd kan worden of met niet in verhouding staande kosten of werkzaamheden verbonden is.
U heeft het recht op informatie met betrekking tot deze ontvangers.     
6.    Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art 20 AVG)
U heeft volgens artikel 20 van de AVG het recht, uw persoonsgebonden gegevens die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht, bovendien, deze aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de gegevens waren verstrekt, voor zover
 (1)    de verwerking berust op een toestemming uit hoofde van artikel 6 lid 1a of artikel 9 lid 2a van de AVG of op een overeenkomst berust volgens artikel 6 lid 1b en
 (2)    de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen geschiedt.
Bij uitoefening van dit recht kunt u, laten zorgen, dat u de betreffende persoonsgebonden gegevens direct van ons naar een andere verantwoordelijke gecommuniceerd worden, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hier bij niet geschaad worden.
Het recht op gegevensoverdracht geldt niet voor persoonsgebonden gegevens, die noodzakelijk zijn voor de vervulling van taken die het algemeen belang betreffen of voor de uitoefening van het openbaar gezag aan de verantwoordelijke is verleend.
7.    Recht van bezwaar  (Art. 21 AVG)
U heeft volgens artikel 21 van de AVG het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgebonden gegevens, op basis van artikel 6 lid 1e of f van de AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Oefent u dit recht uit dan verwerken wij de betreffende persoonsgebonden gegevens niet meer, tenzij, wij gegronde redenen voor de verwerking aantonen en die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om gerechtelijke uitspraken geldend te maken, uit te voeren of te verdedigen.
Worden de uw betreffende persoonsgebonden gegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgebonden voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.
8.    Recht op herroeping van toestemming met betrekking tot de privacyverklaring
U heeft volgens artikel 7 lid 3 van de AVG het recht uw toestemming met betrekking tot de privacyverklaring in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
9.    Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (Art. 22 AVG)
U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet, als het besluit
 (1)    voor het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomsttussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is,
(2)    is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u, of
(3)    berust op de uitdrukkelijke toestemming van u.
De  bedoelde besluiten worden niet gebaseerd op de in artikel 9 lid 1 van de AVG, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9 lid 2a of g, van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene zijn getroffen.
In de (1) en (3) genoemde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.
10.    Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of buitengerechtelijk beroep, heeft u het recht om tegen een u betreffend juridisch bindend besluit van een toezichthoudende autoriteit een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen als u van mening bent dat er tegen de AVG gehandeld wordt.
De toezichthoudende autoriteit, waar de klacht werd ingediend, deelt de indiener van de klacht de stand van zaken en de resultaten hieruit mede, inclusief de mogelijkheid van rechterlijke tussenkomst volgens artikel 78 van de AVG.

Wanneer vragen wij u om persoonlijke gegevens en wat doen wij ermee?

Gegevensbeveiliging neemt bij eismann een belangrijke plaats in. Wij volgen hierbij natuurlijk de wettelijke voorschriften. U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Voor enkele gevallen hebben wij wel informatie van u nodig:

 • bij het inloggen
 • bij bestellingen
 • bij acties

 • bij aanmelding voor de nieuwsbrief

 • wanneer u contact met ons opneemt

 • bij het gebruik van uw persoonlijk account

 • bij het bestellen van een catalogus

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens optimaal te beveiligen. Zo worden sensibele gegevens versleuteld voor zij verzonden worden middels een 128 bit SSL (Secure Socket Layer) sleutel beveiligd. Dit systeem wordt wereldwijd ingezet, onder andere ook voor online bankieren.

Wat doen wij met uw informatie?

Wij verwerken persoonlijke gegevens voor de verwerking van uw opdracht alsmede om u producten of services aan te bevelen die u interesseren. 

Hoe kunt u uw gegevens corrigeren of eventueel verwijderen?

In het zichtbare gedeelte van de winkel kunnen geen persoonlijke gegevens en/of geschiedenis worden weergegeven of gewijzigd. Als u een wijziging of verwijdering van uw gegevens wilt, gebruik dan het contactformulier.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Meldt u zich in de diepvriesshop aan of geeft u een bestelling op dan worden deze gegevens elektronisch verstuurd. Om te voorkomen dat deze gegevens dan niet in de verkeerde handen komen, versturen wij betreffende gegevens versleuteld, dat is tegenwoordig de meest veilige en zekere manier.

Gebruikt eismann zogenaamde “cookies”? 

Ja, in deze online shop worden cookies gebruikt om u het gebruik zo aangenaam mogelijk te maken. In deze cookies worden geen veiligheidsgevoelige gegevens opgeslagen. Ook kunt u via de beveiligingsinstellingen van uw browser invloed uitoefenen hoe uw computer omgaat met het gebruik van cookies. Het gebruik van cookies is niet noodzakelijk voor het gebruik van de shop. De onthoudfunctie van uw winkelmandje is wel afhankelijk van het gebruik van cookies.

Wat zijn cookies en waarvoor worden deze gebruikt?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek op een internetsite voor de gebruiker opgeslagen worden. In onze onlineshop worden zogenaamde Session-Cookies-Session-Identificatienummers opgeslagen die daarvoor dienen de inhoud van uw winkelmandje op te slaan. Hierbij worden slechts deze nummers opgeslagen en niet de feitelijke producten. In cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, in de zin van naam, (e-mail) adres etc. etc. Cookies worden door ons maximaal 48 maanden na uw laatste bezoek aan onze site bewaard.

Zijn cookies gevaarlijk?

Nee, cookies zijn niet gevaarlijk, dit baseert op geruchten. Cookies kunnen definitief de volgende activiteiten niet uitoefenen: Cookies kunnen geen virussen verspreiden.Cookies kunnen geen gegevens van de harde schijf lezen.Men kan uw email-adres niet achterhalen.Er kunnen geen e-mails ongemerkt verzonden worden. Cookies kunnen alleen gelezen worden door de webserver welke ze gezonden heeft.

 

Wanneer vragen wij u om persoonlijke gegevens en wat doen wij ermee?

Gegevensbeveiliging neemt bij eismann een belangrijke plaats in. Wij volgen hierbij natuurlijk de wettelijke voorschriften. U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Voor enkele gevallen hebben wij wel informatie van u nodig:

 • bij het inloggen
 • bij bestellingen
 • bij acties

 • bij aanmelding voor de nieuwsbrief

 • wanneer u contact met ons opneemt

 • bij het gebruik van uw persoonlijk account

 • bij het bestellen van een catalogus

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens optimaal te beveiligen. Zo worden sensibele gegevens versleuteld voor zij verzonden worden middels een 128 bit SSL (Secure Socket Layer) sleutel beveiligd. Dit systeem wordt wereldwijd ingezet, onder andere ook voor online bankieren.

Wat doen wij met uw informatie?

Wij verwerken persoonlijke gegevens voor de verwerking van uw opdracht alsmede om u producten of services aan te bevelen die u interesseren. 

Hoe kunt u uw gegevens corrigeren of eventueel verwijderen?

In het zichtbare gedeelte van de winkel kunnen geen persoonlijke gegevens en/of geschiedenis worden weergegeven of gewijzigd. Als u een wijziging of verwijdering van uw gegevens wilt, gebruik dan het contactformulier.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Meldt u zich in de diepvriesshop aan of geeft u een bestelling op dan worden deze gegevens elektronisch verstuurd. Om te voorkomen dat deze gegevens dan niet in de verkeerde handen komen, versturen wij betreffende gegevens versleuteld, dat is tegenwoordig de meest veilige en zekere manier.

Gebruikt eismann zogenaamde “cookies”? 

Ja, in deze online shop worden cookies gebruikt om u het gebruik zo aangenaam mogelijk te maken. In deze cookies worden geen veiligheidsgevoelige gegevens opgeslagen. Ook kunt u via de beveiligingsinstellingen van uw browser invloed uitoefenen hoe uw computer omgaat met het gebruik van cookies. Het gebruik van cookies is niet noodzakelijk voor het gebruik van de shop. De onthoudfunctie van uw winkelmandje is wel afhankelijk van het gebruik van cookies.

Wat zijn cookies en waarvoor worden deze gebruikt?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek op een internetsite voor de gebruiker opgeslagen worden. In onze onlineshop worden zogenaamde Session-Cookies-Session-Identificatienummers opgeslagen die daarvoor dienen de inhoud van uw winkelmandje op te slaan. Hierbij worden slechts deze nummers opgeslagen en niet de feitelijke producten. In cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, in de zin van naam, (e-mail) adres etc. etc. Cookies worden door ons maximaal 48 maanden na uw laatste bezoek aan onze site bewaard.

Zijn cookies gevaarlijk?

Nee, cookies zijn niet gevaarlijk, dit baseert op geruchten. Cookies kunnen definitief de volgende activiteiten niet uitoefenen: Cookies kunnen geen virussen verspreiden.Cookies kunnen geen gegevens van de harde schijf lezen.Men kan uw email-adres niet achterhalen.Er kunnen geen e-mails ongemerkt verzonden worden. Cookies kunnen alleen gelezen worden door de webserver welke ze gezonden heeft.