Voorwaarden voor de klantenkaart

De kleine letters

Geachte klant,

uiterlijk op 1 februari 2014, moeten nationale procedures in de Europese gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA), zoals automatische afschrijving, worden vervangen door één SEPA-systeem voor automatische afschrijving. Daarom voeren wij uw machtiging voor automatische incasso uit als eismann-klantenkaart uiterlijk op 1 februari 2014 als SEPA-incasso.

Voor u verandert niets aan de overgang naar de SEPA-procedure. Uw eismann zal u in de toekomst op de factuur afzonderlijk op de hoogte stellen wanneer wij het factuurbedrag van uw rekening ontvangen. Onze algemene voorwaarden voor de eismann-klantenkaart zijn in hoofdstuk 4 aangepast aan de nieuwe SEPA-procedure.

U kunt de tekst van onze gewijzigde algemene voorwaarden voor de eismann-klantenkaart hier lezen:

 1. Het SEPA-machtigingsformulier voor automatische incasso is niet-overdraagbaar en mag alleen worden gebruikt door de klant die de aanvraag heeft ondertekend voor girale betaling.

 2. Het SEPA-machtigingsformulier geeft de klant recht op de geldloze aankoop van goederen en diensten van het esmann-bedrijf (tot een maximum van € 300,-- per maand).

 3. Op verzoek van het bedrijf eismann of zijn agenten, bevestigt de klant met zijn of haar handtekening de aankoop en ontvangst van de goederen en diensten. De goederen blijven eigendom van eismann tot volledige betaling van de koopprijs.

 4. De klant machtigt zijn bank, die in de aanvraag is gespecificeerd, om te voldoen aan de rekeningclaims van het bedrijf eismann, voor zover deze gerechtvaardigd zijn met behulp van de eismann-klantenrelatie.

 5. De eisen van het bedrijf eismann zijn onmiddellijk opeisbaar. Met de betaling door de SEPA-incasso vervalt de vraag van het bedrijf eismann tegen de klant voor de aankoop. Het bedrijf eismann kondigt aan de klant de incasso van de SEPA-incasso en het bedrag daarvan aan ten minste twee werkdagen vóór de inning.

 6. Een compensatie van de klant is ook mogelijk met de terugkeer van de goederen door het bedrijf eismann alleen met de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf eismann. Het recht van de klant om te ruilen voor gebrekkige goederen blijft onaangetast.

 7. Het SEPA-machtigingsmandaat kan door de klant te allen tijde worden beëindigd zonder schriftelijke kennisgeving (bijvoorbeeld per fax, e-mail of brief). Bij beëindiging zijn alle vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie onmiddellijk opeisbaar.

 8. Wijzigingen in het adres of de naam of andere informatie in de aanvraag moeten onmiddellijk aan eismann worden gemeld.

 9. De gegevens worden opgeslagen door het bedrijf eismann. Het bedrijf eismann verbindt zich ertoe om alle klantgegevens alleen voor zakelijke doeleinden te gebruiken in de zin van de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het bedrijf eismann behoudt zich het recht voor om kredietcontroles uit te voeren om betalingsverzuimen bij Schufa of een vergelijkbaar instituut te voorkomen.

 10. Het bedrijf eismann kan de algemene voorwaarden voor de verwerking van girale betalingen wijzigen. De mogelijkheid van beëindiging van de contractuele relatie zonder inachtneming van een opzegtermijn door de klant volgens nr. 6 van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk vermeld. Wijzigingen worden geacht door de klant te zijn aanvaard indien hij na kennisgeving een of meer betalingen zonder contant geld koopt.

 11. Het bedrijf eismann neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

 12. De contractuele relatie is onderworpen aan het Duitse recht. Voor zover toegestaan ​​door de wet, is Düsseldorf overeengekomen als de plaats van jurisdictie.